Ga naar de inhoud
Home » Verhouding DLC tot de Raad van Beheer

Verhouding DLC tot de Raad van Beheer

De Duitse Langhaar Club (DLC) is toegelaten als lid van de Raad van Beheer.

De Duitse Langhaar Club ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer (RvB) en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

Geschillencommissie en Tuchtcollege

De DLC aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

Verplichting van de leden van de DLC

De leden van de DLC zijn jegens de DLC tot hetzelfde gehouden als waartoe de DLC vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.

De DLC is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de DLC jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de DLC rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.